NEDERLANDSE VERZENDINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FENEX (Nederlandse Vereniging voor Expeditie en Logistiek)

Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 mei 2018

Definities

In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1. Derde(n): al die personen, niet zijnde werknemers, met wie de expediteur zich voor rekening van de cliënt heeft verbonden, ongeacht of de expediteur de verbintenis in eigen naam dan wel in naam van de cliënt heeft;

2. Diensten: alle activiteiten en werkzaamheden, in welke vorm en onder welke benaming ook, waaronder begrepen die welke door de expediteur voor of ten behoeve van de cliënt worden verricht;

3. Expediteur: de natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de cliënt diensten verricht en die deze voorwaarden gebruikt; onder deze persoon wordt niet uitsluitend verstaan de expediteur als bedoeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de expediteur een opdracht tot het verrichten van Diensten verstrekt en daartoe de Overeenkomst sluit, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling;

5. Overeenkomst: de door de expediteur en de cliënt gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de expediteur te verrichten diensten, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken;

6. Overmacht: alle omstandigheden die de expediteur redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan de expediteur de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen;

7. Voorwaarden: deze Nederlandse Expeditievoorwaarden.

8. Goederen: de door of namens de cliënt aan de expediteur, diens agent of derden ter beschikking te stellen of gestelde goederen ter uitvoering van de overeenkomst.

Toepassingsgebied

1. Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechtshandelingen en feitelijke handelingen met betrekking tot door de expediteur te verrichten Diensten, voor zover deze niet aan dwingend recht zijn onderworpen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen, ook na beëindiging van de Overeenkomst.

2. Voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden niet aan. Voorts geldt als van toepassing een zodanige (wettelijk toegestane) bepaling die de strekking van de nietige of vernietigde bepaling het dichtst benadert.

Derden

De cliënt geeft de expediteur de vrije hand om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en de (algemene) voorwaarden van die derden voor rekening en risico van de cliënt te aanvaarden, tenzij met de cliënt anders is overeengekomen. De expediteur is verplicht op verzoek van de cliënt (een kopie van) de (algemene) voorwaarden waaronder hij met die derden een overeenkomst heeft gesloten, te verstrekken.

Sluiting van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van de expediteur zijn vrijblijvend.

2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomsten, worden eerst van kracht indien en voor zover de expediteur deze schriftelijk heeft bevestigd of de expediteur met de uitvoering van de diensten is begonnen.

Douane

1. Het verstrekken van informatie aan de expediteur, die redelijkerwijs wordt verstrekt om de douaneformaliteiten te kunnen vervullen, houdt een opdracht in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Deze opdracht wordt door de expediteur aanvaard door een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging of doordat de expediteur met de uitvoering van de douaneformaliteiten begint. De expediteur is nooit verplicht een opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten te aanvaarden.

3. Indien de expediteur kennis krijgt van gegevens of omstandigheden waaruit zou blijken dat de cliënt artikel 9 lid 3 van deze voorwaarden niet heeft nageleefd (onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of documenten heeft verstrekt) en op grond waarvan de expediteur de opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten niet heeft aanvaard, is de expediteur te allen tijde gerechtigd deze opdracht te beëindigen en niet (verder) uit te voeren, al dan niet vastgelegd in een aanvullende overeenkomst en/of machtiging, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Vergoedingen en andere kosten

1. Alle opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding (offerte) geldende prijzen. Indien tussen het tijdstip van de offerte en het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst één of meer van de kostenfactoren (waaronder honoraria, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vrachtprijzen en wisselkoersen, etc.) stijgen, is de expediteur gerechtigd deze stijging aan de cliënt door te berekenen. De expediteur moet de wijzigingen kunnen bewijzen.

2. Indien de expediteur all-in of vaste tarieven hanteert, worden deze geacht alle kosten te omvatten die in het normale proces van behandeling van de opdracht voor rekening van de expediteur komen.

3. Tenzij anders bepaald, omvatten all-in of vaste tarieven in geen geval: rechten, belastingen en heffingen, consulaire en attestatiekosten, kosten voor het opstellen van bankgaranties en verzekeringspremies.

4. In geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met het risico dat zij zich zouden kunnen voordoen, die niet aan de expediteur zijn toe te rekenen en die de kosten van de verrichte diensten aanzienlijk verhogen, heeft de expediteur recht op een aanvullende vergoeding. In de mate van het mogelijke zal de expediteur vooraf met de cliënt overleggen. De bijkomende vergoeding bestaat in dat geval uit de bijkomende kosten die de expediteur heeft moeten maken om de diensten te verrichten, vermeerderd met een – naar redelijkheid en billijkheid te bepalen – bijkomende vergoeding voor de door de expediteur te verrichten diensten.

5. Kosten van uitzonderlijke aard en hogere lonen die ontstaan wanneer derden, op grond van enige bepaling in de desbetreffende overeenkomsten tussen de expediteur en derden, ‘s avonds, ‘s nachts, op zaterdag of op zon- of feestdagen goederen laden of lossen in het land waar de dienst wordt verricht, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Deze kosten zullen derhalve door de cliënt aan de expediteur worden vergoed.

6. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de expediteur, zijn in geval van onvoldoende laad- en/of lostijd, alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals liggeld, wachttijden, enz. ten laste van de cliënt, zelfs wanneer de expediteur het cognossement en/of de charterpartij waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aanvaard. De expediteur moet alles in het werk stellen om deze kosten te vermijden.

Verzekering

1. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de cliënt geregeld na aanvaarding door de expediteur van de uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van de cliënt, waarin de cliënt duidelijk de te verzekeren goederen en de te verzekeren waarde vermeldt. Een loutere opgave van de waarde of het belang volstaat niet.

2. De expediteur zal de verzekering (laten) afsluiten via een verzekeraar / verzekeringsmakelaar / verzekeringstussenpersoon. De expediteur is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de solvabiliteit van de verzekeraar / verzekeringsmakelaar / verzekeringstussenpersoon.

3. Wanneer de expediteur bij de uitvoering van de diensten gebruik maakt van materieel, zoals laadbomen, kranen, vorkheftrucks en andere machines die niet tot zijn gebruikelijke uitrusting behoren, heeft de expediteur het recht om op kosten van de cliënt een verzekering af te sluiten ter dekking van de risico’s van de expediteur die voortvloeien uit het gebruik van dit materieel. De expediteur overlegt in de mate van het mogelijke vooraf met de cliënt over het gebruik van dergelijk materieel. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt de expediteur de maatregelen die hem in het belang van de cliënt lijken en brengt hij de cliënt daarvan op de hoogte.

Uitvoering van de overeenkomst

Leveringsdatum, wijze van levering en route

1. De loutere opgave door de cliënt van een leveringstermijn bindt de expediteur niet van rechtswege. Aankomsttijden zijn geen fatale termijnen en worden door de expediteur niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de cliënt bij zijn bestelling hierover geen specifieke instructies heeft gegeven, staat de wijze van levering en de route ter vrije keuze van de expediteur en kan de expediteur te allen tijde de documenten aanvaarden die gebruikelijk zijn bij de ondernemingen die hij contracteert voor de uitvoering van zijn opdrachten.

Aanvang van de diensten

1. De Opdrachtgever is verplicht de Goederen in geschikte verpakking op de overeengekomen plaats, op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen wijze aan de Expediteur of een Derde af te leveren.

2. Met betrekking tot de Goederen, alsmede met betrekking tot de behandeling daarvan, is de Opdrachtgever verplicht de Expediteur tijdig alle gegevens en bescheiden te verstrekken waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de Expediteur van belang zijn. Indien de goederen en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder douane- en accijnsvoorschriften en belastingregels, dient de cliënt tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken die de expediteur nodig heeft om aan die bepalingen te voldoen.

3. De cliënt garandeert dat de door hem verstrekte inlichtingen en documenten juist en volledig zijn en dat alle ter beschikking gestelde instructies en goederen in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. De expediteur is niet verplicht, maar heeft het recht te onderzoeken of de verstrekte informatie juist en volledig is.

Goederenbehandeling

1. Alle handelingen zoals controle, bemonstering, tarreren, tellen, wegen, meten, enz. en het in ontvangst nemen van goederen die door een gerechtelijk deskundige worden beoordeeld, geschieden slechts in opdracht van de cliënt en tegen vergoeding van de kosten daarvan.

2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de expediteur gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag en voor rekening en risico van de cliënt alle handelingen te verrichten die hij in het belang van de cliënt noodzakelijk acht. Indien mogelijk zal de expediteur vooraf met de cliënt overleggen. Indien dit niet mogelijk is, neemt de expediteur de maatregelen die hem in het belang van de cliënt lijken en brengt hij de cliënt op de hoogte van de genomen maatregelen en de daaraan verbonden kosten, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

3. De expediteur is geen deskundige met betrekking tot de goederen. De expediteur is derhalve geenszins aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige mededeling van de expediteur omtrent de staat, de aard of de kwaliteit van de goederen; evenmin is de expediteur verplicht zich ervan te vergewissen dat de verzonden goederen overeenstemmen met de monsters.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

1. Alle Diensten zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 is de expediteur niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij de cliënt kan bewijzen dat de schade is veroorzaakt door schuld of nalatigheid van de expediteur of zijn aangestelden.

3. De aansprakelijkheid van de expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. Met inachtneming van voornoemde limiet is de aansprakelijkheid in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de Goederen in de Overeenkomst beperkt tot 4 SDR per kilogram beschadigde of gedevalueerde Goederen of verloren gegaan brutogewicht.

4. De door de expediteur te vergoeden schade zal nooit hoger zijn dan de door de cliënt te bewijzen factuurwaarde van de goederen, bij gebreke waarvan de door de cliënt te bewijzen marktwaarde op het moment van het ontstaan van de schade zal gelden.

5. De expediteur is nooit aansprakelijk voor winstderving, gevolgschade en immateriële schade, hoe ook ontstaan.

6. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst schade ontstaat waarvoor de expediteur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk is, zal de expediteur zich inspannen om de schade van de cliënt te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. De expediteur is gerechtigd de bijkomende kosten aan de cliënt aan te rekenen. De expediteur ziet desgevraagd ten gunste van de cliënt af van zijn vorderingen op derden op wie hij ter uitvoering van de overeenkomst een beroep heeft gedaan.

7. De cliënt is jegens de expediteur aansprakelijk voor alle schade – waaronder maar niet beperkt tot materiële en immateriële schade, gevolgschade, boetes, rente, alsmede boetes en verbeurdverklaringen, met inbegrip van schade wegens het niet of niet tijdig inklaren van douanedocumenten en vorderingen wegens productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten – die de expediteur rechtstreeks of onrechtstreeks lijdt ten gevolge van (onder meer) de niet-nakoming door de cliënt van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst of van toepasselijke nationale en/of internationale wetgeving, als gevolg van enig voorval dat onder de controle van de cliënt valt, alsmede als gevolg van schuld of nalatigheid in het algemeen van de cliënt en/of zijn werknemers en/of derden op wiens diensten de cliënt een beroep doet en/of derden die voor rekening van de cliënt werken.

8. De cliënt vrijwaart de expediteur te allen tijde tegen aanspraken van derden, werknemers van zowel de expediteur als de cliënt daaronder begrepen, die verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade.

9. Ook indien all-in c.q. vaste tarieven zijn overeengekomen, is de expediteur die geen vervoerder is maar steeds een partij die het vervoer regelt overeenkomstig titel 2, afdeling

Overmacht

1. In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht; de verplichtingen van de expediteur worden echter opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Alle bijkomende kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, huur van magazijn of werf, overlig- en staangelden, verzekering, verhuizing, enz. zijn ten laste van de cliënt en worden op eerste verzoek van de expediteur aan deze laatste betaald.

Weigering van vervoerders

1. Indien de vervoerders weigeren te tekenen voor hoeveelheid, gewicht enz. is de expediteur niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Dwingend recht

De overeenkomst tot organisatie van het goederenvervoer

1. Indien de vervoerders weigeren te tekenen voor hoeveelheid, gewicht enz. is de expediteur niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Betaling

Betalingsvoorwaarden

1. De cliënt betaalt aan de expediteur de overeengekomen vergoedingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aanvang van de diensten, tenzij anders overeengekomen.

2. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de cliënt.

3. De in lid 1 bedoelde bedragen zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade is ontstaan.

4. Indien de expediteur in strijd met lid 1 van dit artikel uitstel van betaling toestaat, is de expediteur gerechtigd een kredietbeperking in rekening te brengen.

5. In geval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zijn alle – ook toekomstige – vorderingen van de expediteur onmiddellijk en volledig opeisbaar. Alle vorderingen zijn in ieder geval onmiddellijk en volledig opeisbaar indien: – het faillissement van de cliënt wordt uitgesproken, de cliënt surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over een belangrijk deel van zijn vermogen verliest; – de cliënt een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens de expediteur, zijn handel staakt of – indien de cliënt een rechtspersoon of vennootschap is – indien de rechtspersoon of de vennootschap wordt ontbonden.

6. Op eerste verzoek van de expediteur moet de cliënt zekerheid stellen voor het bedrag dat hij aan de expediteur verschuldigd is of zal zijn. Deze verplichting blijft bestaan indien de cliënt ook voor het verschuldigde bedrag zekerheid moet stellen of heeft gesteld.

7. De expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor de betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten indien deze worden gevorderd. Alle gevolgen van het niet of niet onmiddellijk voldoen aan een verzoek van de expediteur om zekerheid te stellen zijn voor rekening van de cliënt. Indien de expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, kan hij eisen dat de cliënt het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld, onmiddellijk betaalt. De expediteur pleegt, indien mogelijk, vooraf overleg met de cliënt. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt de expediteur de maatregelen die hem in het belang van de cliënt lijken en stelt hij de cliënt daarvan in kennis.

8. De cliënt is te allen tijde gehouden de expediteur te vrijwaren voor alle door enige overheid in verband met de overeenkomst te heffen of aanvullend te vorderen bedragen, alsmede voor alle daarmee verband houdende boetes die aan de expediteur worden opgelegd. De cliënt zal genoemde bedragen eveneens aan de expediteur terugbetalen indien een door de expediteur ingeschakelde derde in het kader van de overeenkomst betaling van genoemde bedragen eist.

9. De cliënt vrijwaart de expediteur te allen tijde voor alle bedragen, alsmede voor alle bijkomende kosten die in verband met de opdracht van de expediteur worden gevorderd of bijkomend worden gevorderd, als

Toewijzing van betalingen en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

1. Contante betalingen worden in de eerste plaats geacht te zijn verricht uit hoofde van niet- preferente schulden.

2. De expediteur is gerechtigd aan de cliënt buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vordering in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is en deze bedragen 10% van de vordering, met een minimum van € 100,00.

Zekerheden

1. De expediteur heeft het recht de levering te weigeren van goederen, documenten en gelden, die de expediteur, om welke reden en met welke bestemming ook, ten aanzien van een ander heeft of zal verkrijgen.

2. De expediteur heeft een retentierecht op alle goederen, documenten en gelden die de expediteur uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de expediteur in de toekomst op de cliënt en/of de eigenaar van de goederen heeft of zou kunnen krijgen, ook voor alle vorderingen die geen betrekking hebben op die goederen.

3. De expediteur heeft een pandrecht op alle goederen, documenten en gelden die de expediteur uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal hebben, voor alle vorderingen die de expediteur heeft of in de toekomst zou kunnen hebben op de cliënt en/of de eigenaar van de goederen.4. De expediteur beschouwt eenieder die namens de cliënt goederen aan de expediteur toevertrouwt voor het verrichten van diensten, als agent van de cliënt voor het vestigen van een pandrecht op die goederen.

5. Indien bij de afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of indien voor de vaststelling van het verschuldigde een niet spoedig uit te voeren berekening moet worden gemaakt, is de cliënt of degene die op verzoek van de expediteur aflevering vordert, ter keuze van de expediteur, verplicht tot onmiddellijke betaling van het tussen partijen overeengekomen verschuldigde gedeelte en tot het stellen van zekerheid voor het betwiste gedeelte of voor het gedeelte waarvan het bedrag nog niet vaststaat.

6. De expediteur kan de in dit artikel vermelde rechten (retentierecht, recht van retentie en recht van weigering van aflevering) eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de cliënt nog verschuldigd is in verband met vorige bestellingen en voor de bedragen die onder rembours op de goederen verschuldigd zijn.

7. De verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de wettelijk voorgeschreven wijze of – indien daarover consensus bestaat – onderhands.

8. Op eerste verzoek van de expediteur stelt de cliënt zekerheid voor de door de expediteur aan derden of overheidsinstanties betaalde of te betalen kosten en andere kosten die de expediteur voor rekening van de cliënt maakt of voorziet te maken, waaronder vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.

9. Bij gebrek aan documenten is de expediteur niet gehouden tot het geven van vrijwaringen of het stellen van zekerheden. Indien de expediteur vrijwaringen heeft verleend of zekerheden heeft gesteld, is de cliënt verplicht de expediteur te vrijwaren van alle gevolgen daarvan.

Slotbepalingen

Beëindiging van de overeenkomst

1. De expediteur kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de cliënt: – zijn beroep of bedrijf grotendeels of geheel staakt; – de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; – zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; – in staat van faillissement wordt verklaard; – een overeenkomst aanbiedt die is uitgesloten van de faillissementsprocedure; – surseance van betaling aanvraagt; – de beschikkingsbevoegdheid over zijn goederen of een substantieel deel daarvan verliest als gevolg van beslaglegging.

2. Indien de expediteur één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst blijvend niet nakomt, kan de cliënt, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel geleden schade overeenkomstig artikel 11, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden nadat hij – hij de expediteur bij aangetekend schrijven gemotiveerd in gebreke heeft gesteld, met opgave van een termijn van minstens dertig dagen voor de nakoming van de verplichtingen, en; – bij het verstrijken van die termijn de expediteur de verplichtingen nog niet is nagekomen.

3. Indien de cliënt één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst consequent en toerekenbaar niet nakomt, kan de expediteur, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel geleden schade, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat hij de cliënt bij aangetekend schrijven een termijn van ten minste veertien dagen voor de nakoming van de verplichtingen heeft gesteld en de cliënt bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de expediteur bij een ongestoorde uitoefening van zijn bedrijf onevenredig zou worden geschaad, kan de expediteur de overeenkomst zonder inachtneming van een termijn ontbinden.

4. Geen der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de tekortkoming, gelet op het bijzondere karakter of de beperkte betekenis ervan, de ontbinding met alle gevolgen daarvan niet rechtvaardigt.

Procedures tegen derden

1. Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de expediteur niet gevoerd, tenzij hij daarmee instemt op verzoek van de cliënt en op diens kosten en risico.

Voorschrift en beperking

1. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel verjaart elke vordering door het verstrijken van een termijn van negen maanden.

2. Iedere vordering jegens de expediteur verjaart door het enkele verloop van een termijn van 18 maanden.

3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, of op de dag volgende op die waarop de benadeelde partij kennis heeft gekregen van de schade. Onverminderd de voorgaande bepalingen vangen de voornoemde termijnen voor vorderingen ter zake van beschadiging, waardevermindering of verlies van de goederen aan op de dag volgende op die waarop de goederen door de expediteur zijn afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

4. Ingeval de expediteur door derden, waaronder enige overheid, aansprakelijk wordt gesteld voor schade, vangen de in de leden 1 en 2 vermelde termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:  de dag volgend op de dag waarop de derden een vordering tegen de expediteur hebben ingesteld;  de dag volgend op de dag waarop de expediteur de tegen hem ingestelde vordering heeft voldaan. Indien de expediteur of de derde op wiens diensten hij een beroep heeft gedaan, bezwaar en/of beroep aantekent, vangen de in de leden 1 en 2 vermelde termijnen aan op de dag volgend op die waarop over het bezwaar en/of beroep definitief is beslist.

5. Tenzij de in lid 4 van dit artikel bedoelde situatie zich voordoet, vangt, indien na de verjaringstermijn een vordering tegen één der partijen wordt ingesteld voor hetgeen door deze partij aan een Derde verschuldigd is, een nieuwe verjaringstermijn van drie maanden aan.

Rechtskeuze

1. Op alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. De plaats van betaling en afwikkeling van vorderingen is de vestigingsplaats van de expediteur.

Referentietitel

1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Nederlandse Expeditievoorwaarden”.

Geschillen

Arbitrage

1. Alle geschillen die tussen de expediteur en zijn wederpartij mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door drie arbiters, overeenkomstig het FENEX-arbitragereglement. Het FENEX-arbitragereglement en de geldende tarieven voor de arbitrageprocedure zijn te lezen en te downloaden op de website van de FENEX. Er is sprake van een geschil wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, staat het de expediteur vrij vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet binnen vier weken na factuurdatum door de wederpartij schriftelijk is betwist, aanhangig te maken bij de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de expediteur. Het staat de expediteur tevens vrij om voor vorderingen met een spoedeisend karakter een kort geding aan te spannen bij de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de expediteur.

2. De arbitrage zal worden beslecht door drie arbiters, tenzij geen der partijen een verzoek tot benoeming van arbiters heeft ingediend en partijen gezamenlijk schriftelijk aan het FENEX-secretariaat hebben medegedeeld dat zij de arbitrage wensen te laten beslechten door een door hen gezamenlijk benoemde arbiter, onder bijvoeging van de schriftelijke verklaring van de door hen gezamenlijk benoemde arbiter inhoudende zijn aanvaarding van de benoeming en de kracht en geldigheid van het FENEX-arbitragereglement.

3. Eén arbiter wordt benoemd door de Voorzitter of de Vice-Voorzitter van de FENEX; de tweede wordt benoemd door de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement waarin voornoemde expediteur zijn zetel heeft; de derde wordt benoemd in onderling overleg tussen de twee aldus benoemde arbiters.

4. De voorzitter van de FENEX benoemt een expert op het gebied van expeditie en logistiek; de deken van de orde van advocaten wordt verzocht een in expeditie en logistiek gespecialiseerde jurist aan te wijzen; de derde arbiter is bij voorkeur een expert in de bedrijfstak waarin de wederpartij van de expediteur werkzaam is.

5. In voorkomend geval passen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen toe, waaronder het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).

FENEX: Nederlandse Vereniging voor Expeditie en Logistiek

PortcityII, Waalhaven Z.z. 19, 3e verdieping, Havennummer 2235, 3089 JH Rotterdam

Postbus 54200, 3008 JE Rotterdam

© Copyright FENEX, 2018

Alle rechten voorbehouden. Deze voorwaarden, of delen daarvan, mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd of gepubliceerd in enige vorm of
op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de FENEX, Nederland.